Certyfikacja

W Akademii Umiejętności

Przystąp do walidacji i zdobądź państwowy certyfikat

Potwierdź swoje kwalifikacje z Akademią Umiejętności Eurocash!

Unia Europejska w 2008 r. stworzyła Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia ujednolicenie standardów oceny i porównywanie w krajach UE kwalifikacji nabywanych w procesie pozaformalnej edukacji, czyli np. poprzez szkolenia, samodzielne uczenie się czy doświadczenie zawodowe.

 

Akademia Umiejętności Eurocash od 2019 r. jest instytucją certyfikującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji co oznacza, że prowadzi egzaminy (formalnie określane walidacją, czyli potwierdzeniem nabytych kompetencji) dla sprzedawców, które umożliwiają otrzymanie certyfikatu z oznaczeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (dokument uznawany w całej Unii Europejskiej).

Akademia otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” decyzją Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Co to jest Akademia?

Kod kwalifikacji w ZSK: 12639

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca

PRK3

Osoba posiadająca kwalifikację "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" jest przygotowana do realizacji procesów sprzedażowych w stosunku do klienta oraz do obsługi towaru. Wykorzystując techniki komunikacyjne, nawiązuje i podtrzymuje relacje z klientami, identyfikuje potrzeby klientów, prezentuje ofertę oraz finalizuje sprzedaż. Ponadto prowadzi dokumentację sprzedażową, w tym raportuje sprzedaż, inwentaryzuje, zamawia i przyjmuje towary. Swoje działania zawodowe wykonuje z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa oraz procedur przedsiębiorstwa.

 

DLA KOGO?

Dla każdej osoby, która pracuje w zawodzie sprzedawcy i chce poświadczyć oficjalnym dokumentem swoje kwalifikacje zawodowe

Dla każdej osoby, która zamierza podjąć się pracy sprzedawcy i chce uzyskać certyfikat potwierdzający jej umiejętności w zakresie obsługi klienta (np. samodzielnie uczyła się obsługi klienta, ukończyła kursy lub szkolenia z zakresu sprzedaży)

Dla pracodawców - przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować kompetencje swoich pracowników (lub kandydatów na pracowników) i potwierdzić dbałość o wysoką jakość obsługi klienta (poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników)

Co to jest Akademia?

Zgłoś swój udział!

Aby wziąć udział w walidacji i certyfikacji, należy ukończyć ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (uzyskać kwalifikację pełną z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i podpisz niezbędne oświadczenia:

- o ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (uzyskaniu kwalifikacji pełnej z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),

- o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi RODO,

- o zapoznaniu się z regulaminem walidacji.

2. Wnieś opłatę za walidację - 750,00 zł netto + 23% VAT (dane płatności znajdują się w formularzu rejestracyjnym) – wygeneruj potwierdzenie opłaty.

3. Skan formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie opłaty prześlij na adres: ilona.abramowicz@eurocash.pl.

Co to jest Akademia?

Jak zdobyć certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji?

Do nabycia kwalifikacji prowadzą dwa procesy:

1. walidacja, która ma na celu sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, osiągnęła wszystkie efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji,

2. certyfikacja, czyli wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

 

Walidacja odbywa się stacjonarnie. Proces ten składa się z 2 etapów:

- części teoretycznej (test wiedzy),

- części praktycznej (rozmowa z dwuosobową komisją weryfikującą wiedzę uczestnika).

 

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PYTANIA PODCZAS WALIDACJI

Schemat walidacji

 

Po pozytywnym zaliczeniu obu części walidacji uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca! 

 

Certyfikat jest ważny 5 lat (po upływie tego czasu istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia na kolejne 5 lat).

 

Szczegóły walidacji, kryteria zaliczenia, warunki przedłużenia ważności certyfikatu, a także procedury odwoławcze znajdują się w Regulaminie.

Co to jest Akademia?

Dlaczego warto przejść proces walidacji i certyfikacji?

Korzyści dla sprzedawcy:

- Posiadanie certyfikatu Polskiej Ramy Kwalifikacji to posiadanie cenionego, wiarygodnego i akceptowanego w całej Unii Europejskiej potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji

- Uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy - posiadany certyfikat potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe

- Potwierdzenie, że intensywny okres szkoleń i pracy własnej został zakończony powodzeniem, a zdobyta wiedza zaowocowała uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji

 

Korzyści dla pracodawcy:

- Jednolite standardy sprawdzania i porównywania kompetencji - pewność, że wszyscy pracownicy z certyfikatem posiadają te same kompetencje i kwalifikacje

- Lepszy wizerunek sklepu w oczach klientów - pracownicy posiadają uznane i wiarygodne certyfikaty jakości Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdzające wysoką jakość obsługi klienta

- Weryfikacja posiadanych kompetencji u pracowników i informacja na temat obszarów do rozwoju wśród pracowników.

Co to jest Akademia?

Masz pytania?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia naszego Doradcy Walidacyjnego, który jest dostępny:

- telefonicznie – pod numerem 516 012 903 podczas dyżurów odbywających się w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00 – 15.00

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – ilona.abramowicz@eurocash.pl

Doradca walidacyjny wspiera uczestnika walidacji w identyfikowaniu efektów uczenia się, pomaga zdiagnozować efekty uczenia się, które można potwierdzić w procesie weryfikacji efektów uczenia się oraz zidentyfikować luki kompetencyjne. Wskazuje możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności w przypadku stwierdzenia braków (np. w postaci kursów, szkoleń, literatury). Ponadto przekazuje informacje na temat procesu walidacji i certyfikacji.