Certyfikacja

W Akademii Umiejętności

Potwierdź swoje kwalifikacje z Akademią Umiejętności Eurocash!

Aktywne uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji jest kluczową i jedną z najbardziej pożądanych umiejętności XXI wieku. Także w zawodzie sprzedawcy stałe podnoszenie swoich kwalifikacji przynosi wiele korzyści - zarówno dla pracownika, jak i jego pracodawcy. Kompetentny pracownik szybciej i lepiej wykonuje swoje zadania, a to przynosi w konsekwencji wyższe zyski dla sklepu.

 

Unia Europejska już w 2008 r. stworzyła Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia ujednolicenie standardów oceny i porównywanie w całej Europie kwalifikacji nabywanych w procesie pozaformalnej edukacji, czyli np. poprzez szkolenia, samodzielne uczenie się czy doświadczenie zawodowe.

 

Akademia Umiejętności Eurocash od sierpnia 2019 r. jest instytucją certyfikującą kwalifikację rynkową „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”, co oznacza że prowadzi egzaminy (formalnie określane walidacją, czyli potwierdzeniem nabytych kompetencji) dla sprzedawców, które umożliwiają otrzymanie certyfikatu Polskiej Ramy Kwalifikacji (dokument uznawany w całej Unii Europejskiej). Akademia otrzymała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Co to jest Akademia?

Dla kogo jest certyfikacja Polskiej Ramy Kwalifikacji?

- Dla każdej osoby, która pracuje w zawodzie sprzedawcy i chce poświadczyć oficjalnym dokumentem swoje kwalifikacje zawodowe

- Dla każdej osoby, która zamierza podjąć się pracy sprzedawcy i chce uzyskać certyfikat potwierdzający jej umiejętności w zakresie obsługi klienta

- Dla pracodawców - przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, którzy chcą zweryfikować kompetencje swoich pracowników lub kandydatów na pracowników i potwierdzić dbałość o wysoką jakość obsługi klienta poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników

Co to jest Akademia?

Dlaczego warto przejść proces certyfikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Korzyści dla sprzedawcy:

- Posiadanie certyfikatu Polskiej Ramy Kwalifikacji to posiadanie cenionego, wiarygodnego i akceptowanego w całej Unii Europejskiej potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji

- Uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy - posidany certyfikat potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe

- Potwierdzenie, że intensywny okres szkoleń i pracy własnej został zakończony powodzeniem, a zdobyta wiedza zaowocowała uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji

 

Korzyści dla pracodawcy:

- Jednolite standardy sprawdzania i porównywania kompetencji - pewność, że wszyscy pracownicy z certyfikatem posiadają te same kompetencje i kwalifikacje

- Lepszy wizerunek sklepu w oczach klientów - pracownicy posiadają uznane i wiarygodne certyfikaty jakości Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdzające wysoką jakość obsługi klienta

- Weryfikacja posiadanych kompetencji u pracowników i informacja na temat obszarów do rozwoju wśród pracowników

 

Certyfikat jest ważny 5 lat.

Co to jest Akademia?

Jak zdobyć certyfikat Polskiej Ramy Kwalifikacji?

 1. Sprawdź, czy posiadasz kompetencje określone przez Ministra Przedsiębiorczości Technologii w sprawie kwalifikacji rynkowej „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” 

 

Możesz także skorzystać z bezpłatnego wsparcia naszego Doradcy Walidacyjnego, który jest dostępny:

- Telefonicznie – pod numerem 502 004 024 podczas dyżurów odbywających się w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00 – 15.00

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie korespondencji mailowej za pośrednictwem adresu kontakt@akademiaeurocash.com.pl

Doradca walidacyjny wspiera uczestnika walidacji w identyfikowaniu efektów uczenia się, pomaga zdiagnozować efekty uczenia się, które można potwierdzić w procesie weryfikacji efektów uczenia się oraz zidentyfikować luki kompetencyjne. Wskazuje możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności w przypadku stwierdzenia braków (np. w postaci kursów, szkoleń, literatury). Ponadto przekazuje informacje na temat procesu walidacji lub wskazuje możliwe ścieżki rozwoju po zdobyciu danej kwalifikacji. Wsparcie doradcy jest bezpłatne.

 

 1. Jeśli potrzebujesz dodatkowych szkoleń czy kursów skorzystaj z oferty edukacyjnej Akademii Umiejętności Eurocash (np. programu szkoleniowego Profesjonalny Sprzedawca-Kasjer, na które Twój pracodawca może zdobyć dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) – korzystanie z naszej oferty szkoleniowej nie jest warunkiem udziału w walidacji, ale może pomóc Ci w podnoszeniu Twoich kwalifikacji zawodowych

 

3. Przystąp do egzaminu (walidacji), składającego się z trzech etapów i pomyślnie przejdź każdy z nich! Najbliższe terminy walidacji on-line to 1, 3, 4 i 7 grudnia 2020 r.

 

Do walidacji może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie poniższe warunki:

 1. Wypełniła formularz rejestracyjny i podpisała niezbędne oświadczenia (zapoznanie z klauzulami informacyjnymi RODO, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem walidacji),
 2. Wniosła opłatę za walidację (350,00 zł netto + 23% VAT) udokumentowaną załączonym do formularza rejestracyjnego potwierdzeniem wniesienia opłaty,
 3. Przedstawiła dowody na spełnianie warunków, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, tj. przedstawiła oświadczenie, że ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (uzyskanie kwalifikacji pełnej z 2 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji),
 4. Posiada komputer osobisty z dostępem do szerokopasmowego Internetu i zainstalowaną przeglądarką Google Chrome oraz działającą kamerą i mikrofonem (wymóg obowiązkowy przy I edycji prowadzonej wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi on-line).

Co to jest Akademia?

Jak wygląda przebieg walidacji?

 1. W procesie weryfikacji efektów uczenia się określonych dla kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” wykorzystuje się następujące metody:
  - Test teoretyczny wiedzy
  - Wywiad ustrukturyzowany z komisją
  - Obserwacja w warunkach symulowanych
 2. Przewidziana jest tylko 1 ścieżka weryfikacji efektów uczenia się, tj. uczestnik walidacji przystępuje do testu teoretycznego. Pozytywny wynik testu teoretycznego (uzyskanie wyniku co najmniej 80%) jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej tj. wywiadu ustrukturyzowanego z komisją, a następnie obserwacji w warunkach symulowanych.
 3. Dopuszcza się możliwość zaliczenia jednego z zestawów efektów uczenia się, pod warunkiem że zaświadczenie potwierdzające weryfikację jednego z zestawów efektów uczenia się zostało wydane przez instytucję certyfikującą funkcjonującą w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jeśli dokument ten został wydany w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia weryfikacji efektów uczenia się.
 4. Uczestnik walidacji przystępuje do testu wiedzy on-line w dniu wskazanym dla wszystkich uczestników I edycji walidacji, 1 grudnia o godz. 12.00. Instytucja Certyfikująca o właściwej godzinie udostępni każdemu uczestnikowi walidacji unikatowy link do indywidualnie wypełnianego testu wiedzy on-line oraz otworzy spotkanie w aplikacji Microsoft Teams, która umożliwi weryfikację, czy uczestnik wypełnia test samodzielnie. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do testu będzie zobowiązany do przyłożenia do kamery dokumentu potwierdzającego jego tożsamość celem identyfikacji uczestnika. Do udziału w teście od uczestnika walidacji wymagany będzie komputer osobisty z dostępem do szerokopasmowego Internetu, zainstalowaną przeglądarką Google Chrome oraz działającą kamerą i mikrofonem.
 5. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru (wybór odpowiedzi a, b, c), a uczestnik ma 60 minut na rozwiązanie zadań. Każdemu kandydatowi przydzielany jest losowo test wiedzy posiadający 40 pytań, losowo dobranych z puli łącznych 100 pytań (po ok. 3 różne pytania dla każdego efektu uczenia się). Uczestnik nanosi odpowiedzi na arkusz odpowiedzi.
 6. Wypełniony test sprawdzany jest przez komisję weryfikacyjną (przy pomocy doradcy walidacji) przy pomocy arkusza oceny.
 7. Uczestnik walidacji, do godz. 14.00 w dniu 2 grudnia, otrzymuje informację o wyniku testu teoretycznego przesłaną poprzez pocztę elektroniczną.
 8. Jeśli uczestnik walidacji otrzymał pozytywny wynik z testu teoretycznego (tj. odpowiedział poprawnie na co najmniej 80% pytań – 32 pytania), to IC potwierdza możliwość podejścia do części praktycznej w kolejnym terminie walidacji.
 9. Jeśli uczestnik nie potwierdził wszystkich efektów uczenia się przypisanych do testu, tj. „nie zaliczył” części teoretycznej, proces walidacji zostaje przerwany, a uczestnik otrzymuje informację o niepomyślnym zakończeniu procesu walidacji. Kolejny proces walidacji rozpoczyna się od początku wraz z pełną opłatą walidacyjną.
 10. Wywiad ustrukturyzowany polega na zadawaniu przez asesorów serii ustrukturyzowanych pytań otwartych i analizie odpowiedzi
 11. Wywiad prowadzony będzie on-line poprzez aplikację Microsoft Teams. Do udziału w wywiadzie od uczestnika walidacji wymagany będzie komputer osobisty z dostępem do szerokopasmowego Internetu, zainstalowaną przeglądarką Google Chrome oraz działającą kamerą i mikrofonem. Uczestnik ma możliwość udziału w wywiadzie prowadzonym przez aplikację Microsoft Teams bezpośrednio z poziomu przeglądarki (nie jest wymagana instalacja jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze). Każdy uczestnik przed przystąpieniem do wywiadu będzie zobowiązany do przyłożenia do kamery dokumentu potwierdzającego jego tożsamość celem identyfikacji uczestnika. Każdy uczestnik części praktycznej walidacji otrzyma indywidualne zaproszenie z konkretną datą i godziną dla niego określoną do wywiadu i symulacji z linkiem do wejścia do pokoju webinarowego, gdzie spotka się z komisją. W spotkaniu on-line wezmą udział asesorzy oraz doradca walidacyjny, czuwający nad kwestiami technicznymi spotkania on-line. Wszyscy uczestnicy spotkania on-line będą korzystać z kamery i mikrofonu, więc zapewniona zostanie łączność wzrokowa i głosowa. Część praktyczna walidacji odbywać się będzie w jednym ze wskazanych terminów:  3, 4 lub 7 grudnia 2020 r.
 1. Podczas wywiadu on-line kandydatowi zadawane się pytania otwarte, na podstawie których prowadzący może stworzyć profil zachowania się danej osoby, świadczący o uzyskaniu przez nią określonych kompetencji. Każdemu kandydatowi przydzielany jest zestaw posiadający 10 pytań, losowo dobranych z puli łącznych 50 pytań (po ok. 2 różne pytania dla każdego efektu uczenia się).
 2. Asesorowie posiadają jasne kryteria weryfikacji odpowiedzi uczestnika walidacji – do każdego pytania załączonych jest, na arkuszu oceny odpowiedzi asesora, od 1 do 3 kryteriów weryfikacji, przy każdym asesor może udzielić punktacji od 1-4, gdzie 1 – niedostatecznie, 2 – dopuszczalnie, 3 – dostatecznie, 4 – odpowiednio. Wywiad trwa 60 min.
 3. Obserwacja w warunkach symulowanych (symulacja) polega na analizie działania kandydata w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, stworzonych na potrzeby procesu walidacji. Każdemu kandydatowi przydzielany jest zestaw 3 scenek symulacyjnych do przeprowadzenia. Każda scenka symulacyjna będzie wymagała umiejętności wejścia kandydata w rolę zawodową oraz rozwiązania problemu, na jaki uczestnik walidacji może natrafić w związku z obsługą klienta i sprzedażą w punkcie handlowym.
 4. Obserwacja prowadzona będzie on-line również poprzez aplikację Microsoft Teams w już rozpoczętym wcześniej spotkaniu on-line.
 5. Asesorowie posiadają jasne kryteria weryfikacji zachowania uczestnika walidacji – do każdej scenki załączonych jest, na arkuszu oceny odpowiedzi asesora, od 1 do 3 kryteriów weryfikacji, przy każdym asesor może udzielić punktacji od 1-4, gdzie 1 – niedostatecznie, 2 – dopuszczalnie, 3 – dostatecznie, 4 – odpowiednio. Symulacja trwa 60 min.
 6. Pozytywny wynik z części praktycznej możliwy jest po potwierdzeniu wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w tym etapie. Jeśli uczestnik walidacji otrzymał pozytywny wynik z części praktycznej (tj. uzyskał co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów do uzyskania w części 2) i 3) – 36 pkt zalicza, max. 52 pkt), to IC potwierdza uzyskanie certyfikatu Polskiej Ramy Kwalifikacji. W przypadku wyniku negatywnego uczestnik ma prawo ponownego podejścia wyłącznie do części praktycznej w ciągu 6 miesięcy od pierwszego terminu. Test teoretyczny zachowuje ważność w tym okresie. Ponowne podejście do części praktycznej jest odpłatne – uczestnik ponosi opłatę walidacyjną w wysokości 200 zł. Uczestnik może podejść do części praktycznej max. 2 razy w okresie 6 miesięcy od pierwszego terminu.
 7. Po upłynięciu pół roku od terminu podejścia do części praktycznej, proces walidacji rozpoczyna się od początku wraz z pełną opłatą walidacyjną.

Co to jest Akademia?

Masz pytania?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia naszego Doradcy Walidacyjnego, który jest dostępny

- Telefonicznie – pod numerem 502 004 024 podczas dyżurów odbywających się w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00 – 15.00

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie korespondencji mailowej za pośrednictwem adresu kontakt@akademiaeurocash.com.pl