Regulamin

 • I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń i zasobów, udostępnionych za pośrednictwem publicznej sieci Internet w oparciu o platformę edukacyjną, dostępną pod adresem: www.akademiaeurocash.com.pl, zwaną dalej „Platformą edukacyjną”.
  2. Właścicielem platformy edukacyjnej, o której mowa w pkt 1.powyżej jest: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, KRS 0000666485, o kapitale zakładowym w wysokości 105 000,00 zł, NIP 7773279628 dalej Usługodawca lub Eurocash.
  3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze szkoleń oraz zasobów Serwisu.
  4. Zasoby – materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym, udostępnione na Platformie edukacyjnej w postaci prezentacji multimedialnych, szkoleń, testów, e-learningów, itp.
  5. Platforma edukacyjna - strona www, znajdująca się pod adresem www.akademiaeurocash.com.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, dostępu do kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning, udostępnionych z wykorzystaniem systemu informatycznego lms (learning management system) za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
  6. Szkolenie e-learningowe - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, dostępne poprzez platformę edukacyjną.
  7. Szkolenie warsztatowe – szkolenie realizowane na sali szkoleniowej poprzez trenera.
  8. Partner handlowy-samodzielny przedsiębiorca, któremu spółka Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach lub spółka zależna od Eurocash S.A. udzieliła prawa do posługiwania się nazwą Sieci Handlowej np: „Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Eurosklep, abc” jednocześnie obejmując opieką organizacyjną, handlową i logistyczną prowadzony/e przez Partnera sklep/y dalej zwany „Partnerem Handlowym Eurocash”, „Partnerem” lub „Franczyzobiorcą”.
  9. Pracownicy to pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski, osoby fizyczne, zatrudnione przez Partnerów, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie), pracujące w sklepie Partnera należącym np. do sieci Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Eurosklep, abc, zwane w niniejszym Regulaminie „Pracownikami”. Dla uniknięcia wątpliwości Pracownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są osoby zatrudnione przez Partnera w sklepach nienależących do sieci franczyzowej lub partnerskiej.
  10. Użytkownik - osoba, która po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu loginu oraz hasła uzyskała dostęp do Platformy edukacyjnej.
  11. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidualny adres e-mail.
  12. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Uczestnikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Serwisu i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie szkoleniach.
  13. Formularz – formularz rejestracyjny oraz formularze zapisów na udostępnione w Serwisie szkoleniach.
  14. „Sklep pracownika” to np sklep Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Eurosklep, abc należący do Partnera, w którym Pracownik wykonuje w sposób stały i ciągły pracę.
  15. „Akademia Umiejętności Eurocash” to program szkoleniowy skierowany do Partnerów Handlowych Eurocash i innych kontrahentów spółek należących do grupy kapitałowej Eurocash S.A. oraz pracowników tych kontrahentów i Partnerów.
  16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia lub zmiany wysokości opłaty rocznej za korzystanie z zasobów platformy edukacyjnej.
 • II. Warunki techniczne

  1. Do korzystania z zasobów platformy, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
  3. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
 • III. Zasady uzyskiwania dostępu do szkoleń, zasobów i platformy edukacyjnej

  1. Szkolenia, Zasoby i Platforma edukacyjna dostępne są dla Pracowników upoważnionych przez Partnera Handlowego, czyli w szczególności:
   1. Kierowników regionalnych
   2. Właścicieli Sklepów
   3. Wszystkich aktualnie zatrudnionych pracowników Sklepów
  2. 2. Aby uzyskać status Użytkownika i dostęp do Serwisu, Szkoleń i innych zasobów Portalu edukacyjnego konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury przystąpienia do projektu:
   1. Partnerzy, którzy chcą zgłosić swój udział muszą zalogować się poprzez serwis internetowy www.akademiaeurocash.com.pl, aby otrzymać login i hasło do serwisu zgłaszają taką informację na adres mailowy kontakt@akademiaeurocash.com.pl, podając:
    1. Nazwę sieci oraz nazwę sklepu,
    2. Unikatowy numer sklepu oraz NIP,
    3. Adres sklepu,
    4. Telefon do sklepu,
    5. Imię i nazwisko Partnera wraz z telefonem i adresem mailowym.
   2. Partnerzy/Kierownik Sklepu na podany adres mailowy otrzymają link rejestrujący i instrukcję rejestracji Pracowników na Stronie.
   3. c) Po otrzymaniu linku rejestracyjnego, Partner bądź Kierownik Sklepu Partnera powinien założyć konta wszystkim Pracownikom, którzy mogą korzystać z platformy. Pracownik logując się pierwszy raz na Stronie powinien wypełnić formularz rejestracyjny zawierający następujące dane:
    1. imię i nazwisko Pracownika dokonującego rejestracji
    2. adres poczty elektronicznej Pracownika,
    3. nazwa firmy Partnera (sklepu), w której zatrudniony jest Pracownik oraz jej dokładny adres,
    4. kod sklepu, w którym zatrudniony jest Pracownik.
   4. Dostęp do Szkoleń oraz innych Zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej wymaga od Użytkownika podania Loginu i hasła. Użytkownik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.
  3. Z platformy mogą korzystać Pracownicy Partnerów Handlowych, którzy otrzymali zgodę Partnera handlowego.
  4. Korzystanie ze szkoleń warsztatowych podlega opłacie rocznej ponoszonej przez Partnera Handlowego, której wysokość wynosi 250 zł netto za każdy sklep Partnera Handlowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości w/w opłat.
 • IV. Obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Korzystanie ze wszystkich Zasobów Platformy edukacyjnej wymaga logowania.
  3. Rejestrując się do Portalu edukacyjnego oraz podając dane w zakładce „moje konto” Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych podanych w toku rejestracji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
  4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:
   1. podać prawdziwe dane podczas Rejestracji oraz w zakładce „moje konto”
   2. powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń
   3. do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła
  5. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.
 • V. Usunięcie konta użytkownika i inne ograniczenia w dostępie do platformy edukacyjnej

  1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Loginu Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy edukacyjnej - według uznania Usługodawcę - w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik nie dokonał logowania do Szkolenia przez okres kolejnych 365 dni,
   2. Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
   3. Login zdefiniowany przez Użytkownik jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
   4. Użytkownik nie jest już pracownikiem Partnera Handlowego,
   5. dane Użytkownika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt.
  2. 2. Usługodawca nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Uczestnika do Zasobów Portalu edukacyjnego.
 • VI. Odpowiedzialność

  1. Jeżeli inaczej nie określono Platforma edukacyjna, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. Z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. Zm.).
  2. Informacje zawarte na Platformie edukacyjnej, Szkoleniach i innych Zasobach służą wyłącznie celem informacyjnym i edukacyjnym
  3. Autorzy Szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych w Serwisie lub Platformie edukacyjnej i jej Zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych Zasobach Platformy edukacyjnej portalu bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.
  5. Żaden element Serwisu oraz Platformy edukacyjnej nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet i stacji roboczej Uczestnika,
   2. Przypadki braku dostępności Serwisu, Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez niewywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
   3. Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych,
  7. Korzystanie z Serwisu oraz Platformy edukacyjnej odbywa się na wyłączne ryzyko Uczestnika i na jego koszt związany z połączeniem z Internetem. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
  8. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  9. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 • VII. Informacje o użytkownikach

  1. Użytkownik akceptując zgody wyświetlane podczas rejestracji lub poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na:
   1. otrzymywanie informacji związanych z udziałem w szkoleniach i korzystaniem z Serwisu i Platformy edukacyjnej oraz innych Zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 Lipca 2002 r. O świadczeniu usług droga elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm) na podany podczas Rejestracji lub w zakładce „mój profil” adres poczty elektronicznej.
   2. poprawianie przez Usługodawcę drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.
   3. wgląd przez Partnera w wyniki pracownika, w celu weryfikacji przez Partnera wykonania szkoleń przez Pracownika.
 • VIII. Polityka restartowania i aktualizacji platformy edukacyjnej

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania Serwisu lub Platformy edukacyjnej bez uprzedniego powiadomienia Uczestników, w sytuacji, gdy będzie to konieczne z ważnych przyczyn technicznych i organizacyjnych, bądź z ważnych przyczyn wynikających z niezależnych od Usługodawcę i niezawinionych przez Usługodawcę czynników zewnętrznych,
   2. natychmiastowego skasowania każdej treści bez uprzedniego powiadomienia Uczestnika, w wypadku naruszenia przez daną treść postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów
  2. Wszelkie inne komunikaty o ewentualnych włączeniach Serwisu lub Platformy edukacyjnej będą wcześniej publikowane na stronie www lub wysyłane w formie e-maili przynajmniej na 12 godzin przez wyłączeniem.
  3. W trakcie restartu bądź wyłączenia Serwisu lub Platformy edukacyjnej, odwołanie do strony głównej ze wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.
 • IX. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
  2. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.akademiaeurocash.com.pl. O każdej zmianie regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany przy rejestracji na Platformę edukacyjną lub dostępnym w profilu Uczestnika.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.