Regulamin platforma AUE – Klienci niezrzeszeni

 • I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń i zasobów, udostępnionych za pośrednictwem publicznej sieci Internet w oparciu o platformę edukacyjną, dostępną pod adresem: www.akademiaeurocash.com.pl.
  2. Platforma edukacyjna (Serwis) - strona www, znajdująca się pod adresem www.akademiaeurocash.com.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, dostępu do kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning, udostępnionych z wykorzystaniem systemu informatycznego lms (learning management system) za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
  3. Właścicielem platformy edukacyjnej jest: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, KRS 0000666485, o kapitale zakładowym w wysokości 105 000,00 zł, NIP 7773279628 zwana dalej Usługodawcą lub Akademią Umiejętności.
  4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze szkoleń oraz zasobów Serwisu.
  5. Zasoby – materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym, udostępnione na Platformie edukacyjnej w postaci prezentacji multimedialnych, szkoleń, testów, e-learningów, filmów video, artykułów, itp.
  6. Szkolenie e-learningowe - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, dostępne poprzez Platformę edukacyjną.
  7. Szkolenie warsztatowe – szkolenie realizowane na sali szkoleniowej lub w sklepie poprzez trenera.
  8. Partner handlowy - samodzielny przedsiębiorca, nienależący do jakiejkolwiek z sieci handlowej spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach lub spółki powiązanej kapitałowo z Eurocash S.A.,
  9. Sieć Handlowa – sieć sklepów działająca pod własną indywidualną nazwą, której organizatorem nie jest spółka Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach lub spółka powiązana kapitałowo z Eurocash S.A., a której sklepy zaopatrują się w sieci Eurocash S.A. i są klientami Eurocash. S.A.
  10. Pracownicy – pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski, osoby fizyczne, zatrudnione przez Partnerów Handlowych, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie), pracujące w sklepie Partnera Handlowego należącym do Sieci Handlowej wchodzącej w skład grupy EUROCASH oraz w sklepach nie należących do sieci grupy EUROCASH .
  11. Użytkownik - osoba, która po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu loginu oraz hasła uzyskała dostęp do Platformy edukacyjnej.
  12. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidualny adres e-mail.
  13. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Serwisu i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie szkoleniach.
  14. Formularz – formularz rejestracyjny do Serwisu oraz formularze zapisów na szkolenia udostępnione w Serwisie.
  15. Sklep – sklep Partnera Handlowego, w którym Pracownik wykonuje w sposób stały i ciągły pracę.
  16. Partner Akademii – podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą w zakresie upowszechniania informacji edukacyjnych na temat zarządzania kategorią i produktami, na bazie umowy partnerskiej dot. usług edukacyjnych podpisanej z Usługodawcą
  17. Platforma edukacyjna nie jest Serwisem przeznaczonym dla konsumentów w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
 • II. Warunki techniczne

  1. Do prawidłowego korzystania z zasobów Platformy edukacyjnej, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Serwisu szkoleniach, niezbędne jest:
   • posiadanie szerokopasmowego połączenia z siecią Internet,
   • posiadanie komputera, umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie zawartości Serwisu, zainstalowanymi głośnikami, kamerą itp.
   • włączenie obsługi plików cookies,
   • posiadanie zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej w aktualnej wersji z włączoną obsługą CSS i JavaScript,
   • posiadanie aktywnego konta e-mail.
  2. Dostęp do konta możliwy jest przy użyciu przeglądarki WWW. Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
  3. Urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie dźwięku przez słuchawki lub głośniki. Do nagrywania dźwięku niezbędny jest także mikrofon. Nie zalecamy korzystania z mikrofonów wbudowanych w laptopy ze względu na zbyt niską jakość nagrań.
  4. Przeglądarka internetowa:
   • Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 wspieramy następujące przeglądarki
    • Google Chrome 21 do najnowszej stabilnej wersji
    • Mozilla Firefox 22 do najnowszej stabilnej wersji
    • Microsoft Edge 22 do najnowszej stabilnej wersji
    • Opera 12.1 do najnowszej stabilnej
   • Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:
    • Apple Safari - 5.1.1. do najnowszej stabilnej
  5. Informacje dla użytkowników urządzeń mobilnych: Z większości funkcji serwisu można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach:
   • Android 5.0 lub nowszy - przeglądarka Chrome
   • iOS 5.1.1 lub nowszy - przeglądarka Safari
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  7. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na urządzeniach przenośnych (telefon, tablet, smartfon) oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownicy mogli bez niedogodności korzystać z jego zasobów.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
  9. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
 • III. Zasady uzyskiwania dostępu do szkoleń, zasobów i platformy edukacyjnej

  1. Dostęp do Serwisu, Szkoleń i innych zasobów Platformy edukacyjnej posiadają Użytkownicy.
  2. Dostęp do platformy jest płatny jednorazowo rocznie, zgodnie z cennikiem załączonym do umowy z Partnerem Handlowym.
  3. Aby uzyskać status Użytkownika i dostęp do Serwisu, Szkoleń i innych zasobów Platformy edukacyjnej konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury przystąpienia do Platformy edukacyjnej:
   • Partnerzy Handlowi, którzy chcą uzyskać dostęp do Platformy edukacyjnej www.akademiaeurocash.com.pl i otrzymać login i hasło, zgłaszają taką informację na adres mailowy kontakt@akademiaeurocash.com.pl, podając:
    • Nazwę sieci oraz nazwę sklepu,
    • Unikatowy numer sklepu oraz NIP,
    • Adres sklepu,
    • Telefon do sklepu,
    • Imię i nazwisko Partnera Handlowego lub imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Partnera Handlowego (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi) wraz z telefonem i adresem mailowym.
   • Partnerzy Handlowi na podany adres mailowy otrzymają link aktywacyjny i instrukcję do rejestracji Pracowników na Stronie.
   • Po kliknięciu w link aktywacyjny i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, Partner Handlowy może założyć konta wszystkim Pracownikom, umożliwiając im tym samym dostęp do Serwisu. Partner Handlowy, zanim założy konta dla swoich Pracowników, zobowiązany jest najpierw odebrać od nich zgodę na przekazanie danych do Akademii Umiejętności. Przykładowa treść zgody poniżej.

    Wyrażam zgodę na udostępnienie przez [***Tu wpisz nazwę i adres swojego przedsiębiorstwa***] moich danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres email do Akademii Umiejętności Eurocash sp. z o.o. w celu zapisania do Platformy Edukacyjnej prowadzonej przez Akademię Umiejętności Eurocash sp. z o.o. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać wysyłając wiadomość na adres email *** lub na adres siedziby [***Tu wpisz nazwę i adres swojego przedsiębiorstwa***].

   • Partner Handlowy może założyć wybranym współpracownikom konta, które umożliwiają tworzenie kont współpracownikom. Partner Handlowy może zakładać konta współpracownikom, pod warunkiem pozyskania zgód na przekazanie danych do Akademii Umiejętności, o których mowa powyżej.
   • Dostęp do Szkoleń oraz innych Zasobów udostępnianych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej wymaga od Użytkownika podania Loginu i Hasła. Użytkownik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.
  4. Z Platformy edukacyjnej mogą korzystać Pracownicy Partnera Handlowego, którzy zostali wskazani, za ich zgodą, przez Partnera Handlowego oraz ukończyli proces rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
  5. Każdy Pracownik Partnera Handlowego, stając się Użytkownikiem, przyjmuje do wiadomości, że Partner Handlowy ma wgląd w wyniki Pracownika, w celu weryfikacji przez Partnera Handlowego wykonania szkoleń przez Pracownika.
  6. Każdy Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące jego/jej udziału w warsztatach i korzystania z Serwisu oraz innych Zasobów Platformy edukacyjnej, jak również newsletter zawierający treści edukacyjne i szkoleniowe. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o najnowszych ofertach, interesujących promocjach oraz konkursach realizowanych przez Usługodawcę, Spółki z Grupy Eurocash lub przez Partnerów Akademii, których oferty mogą przysłużyć się każdemu Partnerowi Handlowemu w zakresie optymalnego prowadzenia swojej działalności.
  7. Korzystanie ze szkoleń warsztatowych podlega opłacie rocznej zgodnie z cennikiem załączonym do umowy z Partnerem Handlowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości w/w opłat.
  8. Zmiana wysokości opłat, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej, wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowych opłat w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu. W przypadku opłat, które dotyczą okresów rozliczeniowych nowe wysokości opłat mają zastosowanie od kolejnego okresu rozliczeniowego po wejściu zmiany w życie.
 • IV. Korzystanie z Platformy przez pracowników Partnerów Akademii

  1. Na wniosek Partnera Akademii Usługodawca może umożliwić dostęp do Platformy Edukacyjnej pracownikom (w tym współpracownikom) Partnerów Akademii. W tym celu Partner Akademii zobowiązany jest przekazać Usługodawcy listę pracowników wraz ze służbowymi adresami mailowymi.
  2. Na podane adresy mailowe pracownicy Partnera Akademii otrzymają link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, pracownik Partnera Akademii uzyskuje dostęp do Platformy edukacyjnej.
  3. Z Platformy edukacyjnej mogą korzystać pracownicy Partnera Akademii, którzy zostali wskazani przez Partnera Akademii oraz ukończyli proces rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
  4. Do pracowników Partnerów Akademii, którzy uzyskali dostęp do Platformy Edukacyjnej, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkowników, za wyjątkiem rozdziału 3 pkt 1-5 oraz pkt 7-9 powyżej.
 • V. Obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy edukacyjnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  2. Korzystanie ze wszystkich Zasobów Platformy edukacyjnej wymaga logowania.
  3. Rejestrując się do Platformy edukacyjnej oraz podając dane w zakładce „moje konto” Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych podanych w toku rejestracji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
  4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:
   • podać prawdziwe dane podczas Rejestracji oraz w zakładce „moje konto”
   • powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń,
   • do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.
  5. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.
 • VI. Usunięcie konta Użytkownika i inne ograniczenia w dostępie do Platformy edukacyjnej

  1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Loginu Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy edukacyjnej - według uznania Usługodawcy - w przypadku, gdy:
   • Użytkownik nie dokonał logowania do Platformy przez okres kolejnych 36 miesięcy,
   • Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
   • Login zdefiniowany przez Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
   • Użytkownik nie jest już Pracownikiem Partnera Handlowego,
   • dane Użytkownika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt.
  2. Usługodawca nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie Loginu lub ograniczenie dostępu Użytkownika do Zasobów Portalu edukacyjnego.
  3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dostępu do Platformy Edukacyjnej i zgłosić potrzebę usunięcia jego konta poprzez kontakt z infolinią Akademii Umiejętności kontakt@akademiaeurocash.com.pl.
 • VII. Odpowiedzialność

  1. Jeżeli inaczej nie określono Platforma edukacyjna, Szkolenia oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191).
  2. Informacje zawarte na Platformie edukacyjnej, Szkoleniach i innych Zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
  3. Autorzy Szkoleń, a także wszelkich informacji publikowanych na Platformie edukacyjnej i jej Zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych Zasobach Platformy edukacyjnej portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  5. Żaden element Serwisu oraz Platformy edukacyjnej nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • Działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet i stacji roboczej Użytkownika,
   • Przypadki braku dostępności Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
   • Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
  7. Korzystanie z Platformy edukacyjnej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika i na jego koszt związany z połączeniem z Internetem. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
  8. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  9. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 • VIII. Polityka restartowania i aktualizacji Platformy edukacyjnej

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • okresowego wyłączania Platformy edukacyjnej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, w sytuacji, gdy będzie to konieczne z ważnych przyczyn technicznych i organizacyjnych, bądź z ważnych przyczyn wynikających z niezależnych od Usługodawcę i niezawinionych przez Usługodawcę czynników zewnętrznych,
   • natychmiastowego skasowania każdej treści bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w wypadku naruszenia przez daną treść postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów
  2. Wszelkie inne komunikaty o ewentualnych wyłączeniach Serwisu lub Platformy edukacyjnej będą wcześniej publikowane na stronie www lub wysyłane w formie e-maili przynajmniej na 12 godzin przez wyłączeniem.
  3. W trakcie restartu bądź wyłączenia Serwisu lub Platformy edukacyjnej, odwołanie do strony głównej ze wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.
 • IX. Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie funkcjonowania Platformy edukacyjnej oraz jej Zasobów wysyłając reklamację na adres e-mail: kontakt@akademiaeurocash.com.pl. Partner Handlowy lub Partner Akademii może również złożyć reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres: Akademia Umiejętności Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11 z dopiskiem: „Reklamacja”.
  2. Treść reklamacji musi:
   • identyfikować Użytkownika lub inny podmiot składający reklamację w sposób niebudzący wątpliwości,
   • wskazywać okoliczności będące przyczyną reklamacji oraz
   • zawierać żądanie wynikające ze złożonej reklamacji.
  3. Reklamacja uniemożliwiająca identyfikację osoby, której dane dotyczą będzie, w zależności od decyzji Usługodawcy, pozostawiona bez odpowiedzi lub Usługodawca wezwie reklamującego o uzupełnienie danych identyfikujących reklamującego – chyba że Usługodawca rozwiąże problem wskazany przez reklamującego.
  4. W przypadku innych braków Usługodawca w terminie 30 dni od jej otrzymania wezwie reklamującego do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia jej bez odpowiedzi.
  5. Usługodawca udziela odpowiedzi na kompletną reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  6. Terminy z niniejszego rozdziału są zachowane w przypadku, gdy Usługodawca lub reklamujący wyślą pocztą lub kurierem odpowiedź w zakreślonym terminie, jeżeli odpowiedź została prawidłowo zaadresowana do zainteresowanego.
  7. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca będzie uprawniony do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, o czym poinformuje reklamującego. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie nie może jednak być poczytywany za uznanie roszczenia przez Usługodawcę.
 • X. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca po uprzednim potwierdzeniu z Użytkownikiem potrzeby poprawienia danych Użytkownika, Usługodawca dokona stosownej korekty drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.akademiaeurocash.com.pl. z zastrzeżeniem zmian w wysokości opłat wynikających z Regulaminu.O każdej zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany przy rejestracji na Platformę edukacyjną lub dostępnym w profilu Użytkownika.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.